Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Διασύνδεση Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του προγράμματος, δημιούργησε το ανοιχτό μητρώο συμβούλων φυσικών προσώπων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στα μέλη του μητρώου η υπηρεσία απευθύνεται κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Οι συμβάσεις παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών με εγγεγραμμένους στο Μητρώο Συμβούλους αφορούν ενδεικτικά τα εξής αντικείμενα:

 • α) προληπτικό έλεγχο – εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων κατά τη διαδικασία διακήρυξης και σύναψης σύμβασης
 • β) σύνταξη διακηρύξεων, τευχών δημοπράτησης και συμβάσεων,
 • γ) προγραμματισμό, οργάνωση, σχεδιασμό συγχρηκατοδοτούμενων προγραμμάτων / έργων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
 • δ) στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικών στο τομέα της Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης,
 • ε) υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στη διαχείριση και παρακολούθηση Έργων,
 • στ) υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στην ολοκλήρωση των Πράξεων, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στο κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 • ζ) τεχνική υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης και διαχείρισης ενεργειών της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ και λειτουργίας της ΕΥΔ γενικότερα,
 • η) υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ σε διαδικασίες αξιολόγησης / αποτύπωσης στοιχείων προόδου της πορείας υλοποίησης πράξεων του προγράμματος, καθώς και στοιχείων προτάσεων των φορέων προς ένταξη έργων,
 • θ) υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στις απαιτούμενες διαδικασίες τήρησης της νομιμότητας και της κανονικότητας των ενεργειών εφαρμογής του ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ,
 • (ι) υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ στις δράσεις δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος

Επίσης έχοντας ως στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών τήρησης του Μητρώου Συμβούλων Φυσικών Προσώπων σε ψηφιακή μορφή, η Υπηρεσία διαμόρφωσε ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των υποψηφιοτήτων, βάσει της οποίας τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των υποψηφίων Συμβούλων.

Παράλληλα με το παραπάνω μητρώο, η Υπηρεσία απευθύνεται και σε εμπειρογνώμονες (επιστήμονες και αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς) με αποδεδειγμένη επιστημονική ειδίκευση και εγνωσμένο επιστημονικό κύρος, με σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης προτάσεων έργων και διαγωνισμών καθώς και της κατάρτισης κειμένων στρατηγικής, σχεδιασμού και προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ. Αναλυτικότερα στους εμπειρογνώμονες η ΕΥΔ αναθέτει :

 • (α) την επιστημονική γνωμάτευση επί συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά το σχεδιασμό, την αξιολόγηση ή την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Προγράμματος και της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής,
 • (β) την επιστημονική αξιολόγηση, υποστήριξη και τεκμηρίωση σχεδιαζόμενων δράσεων,
 • (γ) την επίλυση επιστημονικών ερωτημάτων σχετιζόμενων με σχεδιαζόμενες ή υλοποιούμενες δράσεις.

Αρχείο για "Διασύνδεση Εκπαίδευσης & Αγοράς Εργασίας"

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 18228/24-09-2014 Πρόσκλησης (κωδ. 184) με τίτλο “Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ” του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Ανάκλησης της Πρόσκλησης (PDF| 365 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ μαθητείας», για την πράξη «Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ»

Το αρχείο της 3ης Τροποποίησης (PDF|232 KB)

Περισσότερα »

(05-12-2014) Πρόσκληση με αρ. πρ. 25227/05-12-2014 [κωδ. ΝΕΟΕΠ10]για την υποβολή προτάσεων στο “Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” για την Πράξη “Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης”

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF | 646 KB)

1η Τροποποίηση Aνοιχτής  Πρόσκλησης (Α.Π 13938/11-07-2014) (κωδ. 181) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής εμπειρίας» στον  Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης (PDF| 458 ΚB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η Τροποποίηση  της με αρ. πρωτ. 12207 / 02-09-2010 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης:  87) για τις Πράξεις «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»

Το αρχείο της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|199 ΚΒ)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 11003/09-07-2012) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»

Το αρχείο της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|200 ΚΒ)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

8η Τροποποίηση: Τροποποιείται η υπ. αρ. 28 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009

Το αρχείο της 8ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|214 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

8η Τροποποίηση: Τροποποιείται η υπ. αρ. 27 Πρόσκληση της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009

Το αρχείο της 8ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|213 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 189/10-01-2012 Ανοιχτής Πρόσκλησης με κωδικό 146 στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης “Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών“.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 576 KB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 177 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης “ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” και την Πράξη “Αναμόρφωση Προγραμμάτων (Οδηγών) Σπουδών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|401 KB)

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης  (συμπιεσμένο αρχείο | 865 ΚΒ)