Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ"

(31/08/2018) 4η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” και κωδικό MIS 5001052 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στους ΑΠ 6, 8 και 9.

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF| 541 KB) Περισσότερα »

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και κωδικό ΟΠΣ ΕΔΒΜ26 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF| 628 KB) Περισσότερα »

(13/07/2017) 4η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13770/21-08-2015 Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 05 και τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Το αρχείο της 4ης Τροποποίησης (PDF|567KB)

Περισσότερα »

[14-11-2016] 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας” με κωδικό ΟΠΣ 5000045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Τροποποίηση Απόφασης [PDF|398 KB]

Περισσότερα »

(23/12/2016) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000672 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF|418 KB)

Περισσότερα »

Πρόσκληση με κωδ. ΕΔΒΜ15 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονες Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» & 8«Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της δια βίου Μάθησης-Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο ««Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 510 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (PDF| 1.694 KB)

7η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων  ΙΕΚ – ΑΠ 4» mis 216988 : στον Άξονα Προτεραιότητας 4  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF|1,23MB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 45 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

AΠ 4 (PDF|1,23ΜΒ) – ΑΠ 5 (PDF|1,23 ΜΒ) – ΑΠ 6 (PDF|1,23 ΜΒ)

 

(7/3/20140 2η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 45 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

AΠ 4 (PDF|1,42 ΜΒ) – ΑΠ 5 (PDF|1,42 ΜΒ) – ΑΠ 6 (PDF|1,42 ΜΒ)

Περισσότερα »

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων έργων του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ” με κωδικό MIS 465618 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,740 MB)

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 177 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης “ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” και την Πράξη “Αναμόρφωση Προγραμμάτων (Οδηγών) Σπουδών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|401 KB)

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης  (συμπιεσμένο αρχείο | 865 ΚΒ)