Οι βασικές προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν το συνδυασμό της αριστείας και της αποδοτικότητας με την ισότητα, την καινοτομία, τις δημογραφικές αλλαγές και τη μετανάστευση. Η εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση εστιάζει στην ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με τρόπο που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ευέλικτου, δυναμικού, ανταγωνιστικού, αποδοτικού και δίκαιου συστήματος εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες, ανάγκες και προκλήσεις.

Στη χώρα μας καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια μια διαρκής προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης και βελτίωσης του συστήματος εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε όλες τις βαθμίδες του. Ειδικότερα, για την επόμενη περίοδο ο κεντρικός στόχος είναι μια εκπαίδευση και δια βίου μάθηση που θα δίνει εφόδια για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, την απρόσκοπτη ένταξη στην αγορά εργασίας και θα καταπολεμά τη σχολική διαρροή, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες.

Το Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) μέσω της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση καλείται:

 • Να αναδείξει την ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης, αφού τα θεμέλια για την μετέπειτα επιτυχημένη απόκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων εντοπίζονται στα πρώιμα χρόνια της ζωής.
 • Να περιορίσει περαιτέρω την εκπαιδευτική αποτυχία, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τις ανεπαρκείς βασικές δεξιότητες.
 • Να παρέχει καλύτερες ευκαιρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός γηράσκει, οι καλύτερες ευκαιρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων είναι σημαντικές και για την ισότητα αλλά και για την αποδοτικότητα, σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Η προσέλκυση του ενήλικου πληθυσμού στα προγράμματα της δια βίου μάθησης, μέσω της παροχής κινήτρων, αποτελεί μια βασική στρατηγική επιλογή.
 • Να βελτιώσει την ποιότητα και την ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας σημαίνει ότι το περιεχόμενο της γνώσης και γενικά των προσόντων που αποκτούνται με την εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τη ζήτηση που διαμορφώνονται. Η υποστήριξη των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού είναι κεντρικά σημεία στο στρατηγικό προγραμματισμό για την περίοδο 2007-2013.
 • Να συνεχίσει την προσπάθεια εξάλειψης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και του αποκλεισμού. Τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με ανεπαρκή προσόντα, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και τα άτομα εθνικών μειονοτήτων είναι οι πιο ευάλωτοι και άμεσα θιγόμενοι από τις εκπαιδευτικές ανισότητες.
  • Ισότητα ανδρών και γυναικών: Δεδομένου των δυσχερειών των γυναικών στην αναζήτηση εργασίας ή και στην περαιτέρω εκπαίδευσή τους, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και ωραρίων εργασίας.
  • Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ): Με δεδομένο ότι το 10% περίπου του πληθυσμού της χώρας μας είναι άτομα με αναπηρία, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αποτελεσματικών πολιτικών για εξίσωση των δικαιωμάτων και την ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας.
  • Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ): Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορούν 4 κυρίως πληθυσμιακές ομάδες: τους τσιγγάνους, τους μουσουλμάνους της Θράκης, τους ομογενείς του εξωτερικού και τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς. Στόχος είναι, να διευκολυνθεί, στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της εξάλειψης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, η ομαλή προσαρμογή και παραμονή στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα των εν λόγω κοινωνικών ομάδων.

 

Το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (Αναθεώρηση 2015) (ZIP|2,54 MB)

H Απόφαση της Επιτροπής C(2015) 9372_final/17.12.15 (PDF|200 KB)

 

Το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (Αναθεώρηση 2014) (ZIP|2,5 MB)

Η Απόφαση της Επιτροπής Ε(2014) 9554/9.12.2014 (PDF|188 KB)

 

Το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Αναθεώρηση 2013) (ZIP|3,20 MB)

Η Απόφαση της Επιτροπής Ε(2013) 9090/12.12.2013 (PDF|200 KB)

 

Το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Αναθεώρηση 2012) (ZIP|595 KB)

Η Απόφαση της Επιτροπής Ε(2012) 9777/18.12.2012 (PDF|212 KB)

 

Το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (Αναθεώρηση 2011)    (ZIP|2,64 MB)

Η Απόφαση της Επιτροπής Ε(2011) 8228/18.11.2011 (PDF|164 KB)

 

Το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (Αρχική Έγκριση 2007)  (ZIP|2,54 MB)

Η Απόφαση της Επιτροπής  Ε(2007) 5634/16.11.2007 (PDF|172 KB)