Επίκεντρο των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι το έμψυχο δυναμικό της κάθε χώρας. Όλες οι συγχρηματοδοτήσεις του ΕΚΤ ανά την Ευρώπη στοχεύουν στην προαγωγή της ανάπτυξης κάθε χώρας μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι χρηματοδοτήσεις του ΕΚΤ εξυπηρετούν ιδίως την προαγωγή της εκπαίδευσης, των όρων απασχόλησης, των προνοιακών δομών και θεσμών, την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Κομβικός στόχος του ΕΚΤ είναι να χρηματοδοτήσει την εισαγωγή, υποστήριξη ή αναβάθμιση θεσμών που εξυπηρετούν τη στήριξη και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και μέσω αυτής να δημιουργήσει προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας (leverage effect – μόχλευση ανάπτυξης). Κάθε δράση συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ πρέπει οπωσδήποτε να αφήνει μετά την ολοκλήρωσή της ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα στη χώρα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο εύρος επωφελούμενου πληθυσμού.