Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Μητρώο Αξιολογητών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» συγκροτεί Μητρώο Αξιολογητών, για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων στις προκηρυσσόμενες πράξεις του Προγράμματος, σε όλους τους άξονες και σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης (η τρέχουσα εξειδίκευση του Προγράμματος).

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος θα δύναται να επιλέγει τους αξιολογητές μόνο εκ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως οριζονται στη σχετική απόφαση της Ειδικής Γραμματέως περί συγκρότησης του Μητρώου (κατωτέρω), δηλαδή μεταπτυχιακές σπουδές και σχετική εμπειρία στα πεδία των κατηγοριών παρέμβασης του Προγράμματος, να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης δήλωσης ενδιαφέροντος για το Γενικό Μητρώο Αξιολογητών της Ειδικής Υπηρεσίας

Κατηγορίες Πράξεων (Εξειδίκευση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

Αρχείο για "Μητρώο Αξιολογητών"

Σας ενημερώνουμε ότι οι κατάλογοι Δυνητικών Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ και της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ έχουν ενοποιηθεί σε έναν ενιαίο που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους, καθώς και για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Σας καλούμε να εγγραφείτε στο ενιαίο Μητρώο Αξιολόγησης από το οποίο η  Ειδική Υπηρεσία δύναται να επιλέγει συνεργάτες (με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12.11.2010, ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) για την υλοποίηση έργων της Τεχνικής Υποστήριξης όπως για παράδειγμα αξιολόγηση προγραμμάτων, έρευνες-μελέτες, τεχνική υποστήριξη κ.ο.κ.

 Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες : www.edulll.gr , www.epanad.gov.gr καθώς και στο τηλέφωνο : 210 3278022 κα Μαγιάση Νίκη.

  Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» συγκροτεί Μητρώο Αξιολογητών, για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων της πράξης: «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας».
Περισσότερα »