Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Τεχνική Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τον Ν. 3475/2006 τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) μετεξελίχθηκαν σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ), που αποτελούν εναλλακτική δυνατότητα συνέχισης σπουδών (δεύτερος κύκλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) μετά την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο το συνδυασμό της γενικής παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση με σκοπό την ταχύτερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια συρρίκνωση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία μπορεί να ανατραπεί μόνο με ουσιαστικές και άμεσες παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο χώρο, προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της ικανοποίησης των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και των συντελεστών της. Σήμερα, όπου ο ρυθμός των αλλαγών στην κοινωνία συνεχώς εντείνεται, επιβάλλεται να κρίνονται έγκαιρα οι εκάστοτε εκπαιδευτικές αλλαγές ως προς το θετικό ή αρνητικό τους αποτέλεσμα, και να γίνονται άμεσα οι απαιτούμενες διορθώσεις.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και η καταπολέμηση της ανεργίας στο πλαίσιο της λειτουργίας της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής του. Μέσω του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και πόρων του ελληνικού δημοσίου, επιχειρείται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχους:

– Τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την ενίσχυση του περιεχομένου της.

– Την αναβάθμιση της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της.

-Την αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.

Στη βάση αυτή το Υπουργείο Παιδείας, αντιλαμβανόμενο την κρισιμότητα της κατάστασης, έχει σχεδιάσει μέσω του Ε. Π. μια σειρά δράσεων που αφορούν αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αρχικής και τεχνικής -επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στο πλαίσιο του Άξονα 4 και ειδικότερα του ειδικού στόχου 4.2.1:

«Αναβάθμιση του ρόλου και της ποιότητας της δευτεροβάθμιας τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης ιδίως μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση των γενικών, τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ή για την διευκόλυνση της πρόσβασης τους σε ανώτερη βαθμίδα και επίπεδο εκπαίδευσης».

Παράλληλα προβλέπεται να επωφεληθούν οι μαθητές της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα και από άλλες θεματικές προτεραιότητες και ειδικούς άξονες όπως:

– 4.3.1 Η επέκταση και θεσμική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας. Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων μαθητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής  της πρακτικής άσκησης.

– 4.3.2 Ο επανασχεδιασμός και η επέκταση του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς του, με ίδρυση διοικητικών μονάδων / δομών Σ.Ε.Π. στις περιφερειακές διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επιστημονική στελέχωση των υφιστάμενων και νέων δομών και τη δικτύωση τους για την αξιοποίηση σχετικών εφαρμογών, καθιέρωση βιογραφικού δελτίου μαθητή και προώθηση της ατομικής συμβουλευτικής, με αμόρφωση του προγράμματος μαθημάτων Σ.Ε.Π. και ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

4.3.3  Η ανάπτυξη των Γραφείων Διασύνδεσης ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ όπου τέτοια Γραφεία δεν υφίστανται. Δικτύωση υφιστάμενων και νέων Γραφείων Διασύνδεσης με δομές προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης (π.χ. ΚΠΑ, Δήμοι κλπ) με δυνατότητα χρήσης εφαρμογών όπως προβλέπονται σε σχετικές δράσεις που θα υποστηριχθούν από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

– 4.3.4. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και των μαθητών ειδικότερα στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης τους σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Η εισαγωγή μαθημάτων, ενοτήτων και στοιχείων επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και μέσω της δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης θυρίδων επιχειρηματικότητας με παράλληλη παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες και ενθάρρυνση συστηματικών επισκέψεων μαθητών, σε επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Με τις παρεμβάσεις αυτές επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών της δευτεροβάθμιας τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που αποτελούν εφόδια απαραίτητα για την ομαλότερη ένταξή τους ιδίως στο εργασιακό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι δράσεις αναμένεται να υλοποιηθούν με τη συμβολή φορέων και οργανισμών εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων όπως η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπ. Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και άλλοι.

Αρχείο για "Τεχνική Εκπαίδευση"

(19/12/2014) 3η Τροποποίηση των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους άξονες προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 (PDF| 1,28 MB) ΑΠ5 (PDF| 1,28 MB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 23183/12-11-2014) με κωδ. 189 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία», Πράξη «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 581 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.”  στους άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6 με κωδικό MIS 375315 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 – ΑΠ5 – ΑΠ6  (PDF|2,5 MB)

Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Απόφαση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 2048/02-12-2011 ανοιχτής πρόσκλησης [κωδικός 145] για την κατηγορία πράξης «Εκπόνηση Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) με σύστημα πιστωτικών μονάδων»  στους  Άξονες προτεραιότητας 45 ,  του ΕΠ  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Εκπόνηση Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) με σύστημα πιστωτικών μονάδων – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ” με κωδικό MIS 373019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της ανάκλησης (PDF | 1,18 MB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(20/08/2012) 2η Επικαιροποίηση της Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16632/04-10-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (PDF| 556 KB) Περισσότερα »

Συνεχίζονται οι εγγραφές επιχειρήσεων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους», μέσα από το οποίο θα δίνεται ευκαιρία σε νέους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 ετών, να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας μαθητεία 6 ωρών ημερησίως σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας. Για την εγγραφή των εταιριών, των αποφοίτων και την επιλογή αυτών, θα τηρηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες.

Περισσότερα »

Ξεκινούν οι εγγραφές επιχειρήσεων για νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», μέσα από το οποίο θα δίνεται ευκαιρία σε νέους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 ετών, να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας Μαθητεία 6 ωρών ημερησίως σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας. Περισσότερα »

Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 3372/05-03-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Σχεδιασμός , υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας  και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.» – Οριζόντια Πράξη στους  Άξονες προτεραιίτητας 4, 5 , του ΕΠ  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12615/10-09-2010 Πρόσκλησης για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Επιχειρηματικότητα Νέων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ» και για την πράξη «Οι μαθητές των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ «επιχειρούν» – Τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ πιο κοντά στην αγορά εργασίας: Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »