Η ανάγκη αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 προκύπτει κανονιστικά από τον Κανονισμό 1083/2006. άρθρο 48, παρ. 3 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 539/2010 άρθρο 1, παρ. 5), όπου γενικός στόχος της αξιολόγησης είναι να βελτιωθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια της ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο συντονισμό και την παρακολούθηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 είναι η Εθνική Αρχή Συντονισμού, οι Διαχειριστικές Αρχές, οι Επιτροπές Παρακολούθησης, οι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου των Αξιολογήσεων, η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση, το Δίκτυο Αξιολόγησης και η Επιτροπή για την Αξιολόγηση των παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων (ΕΑΠΑΠ).

Παραδοτέο Α: Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης για την ανάλυση σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος.  (ZIP| 6,17 MB)

Παραδοτέο Γ: Έκθεση Αξιολόγησης για την πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ (PDF| 5,12 MB)

Παραδοτέο Δ: Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΠΕΔΒΜ]

 

Μελέτη για την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ) (PDF| 6,7 MB)