Σχετικό έργο Εντάχθηκε

3η τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 11003/09-07-2012) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»

Το αρχείο της 3ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|200 ΚΒ)

(14/2/2013) 2η τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 11003/09-07-2012) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|225 ΚΒ)

Το αρχείο της χρονικής επέκτασης και αύξησης προϋπολογισμού (PDF|219 KB)

(13/7/2012) 1η επικαιροποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 11003/09-07-2012) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»

Το αρχείο της 1ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|684 ΚΒ)
(2-9-2010) Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 12208/02-09-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»
Καλούνται:

  • Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Μεσολογγίου – Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Πατρών – Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων για την κατηγορία πράξεων «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης» με κωδικό: 04.72.31.01 στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»,
  • Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης – Τμήμα Οχημάτων για την κατηγορία πράξεων «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης» με κωδικό: 05.72.31.01 στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 5: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»,
  • Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Καβάλας για την κατηγορία πράξεων «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ανώτατης» με κωδικό 04.72.34.01 στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

(23/12/2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (PDF | 342 KB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Έντυπα Υποβολής Πρότασης (σε .zip μορφή)