Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Έρευνα

Παρά την πολυπλοκότητα και το εκτεταμένο εύρος εξειδίκευσης των αντικειμένων που άπτονται του τομέα της «Έρευνας» έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί προσκλήσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» & που καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του δεσμευμένου για την έρευνα προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο έχουν δημοσιοποιηθεί οι κάτωθι προσκλήσεις:

  1. η αρ. πρωτ. 29022/30.12.2008 «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος»
    • Δικαιούχος: ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  2. η αρ. πρωτ. 9510/19-06-2009 Πρόσκληση: του Υπ.Ε.Π.Θ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ».
    • Δικαιούχος: ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)
  3. η αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Πρόσκληση: «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας».
    • Δικαιούχος: ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓ/ΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Αρχείο για "Έρευνα"

(22-06-2015) 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πειραιά», με κωδικό MIS 383575 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ11 (PDF|1,52 ΜB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της με αρ. πρ. 26294/18-12-2014 Πρόσκλησης με κωδικό 192 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την πράξη “Ενίσχυση διακρατικής συνεργασίας της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας“.

Το αρχείο Ανάκλησης της Πρόσκλησης

Περισσότερα »

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης “ΘΑΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Η ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΕΡΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΟΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ” με κωδικό MIS 383549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ11 (PDF|1,6MB)

(15-04-2015) 3η Τροποποίηση της ΠράξηςΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ” με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ10 (PDF|1.29 ΜB) Περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 174 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Κατηγορία Πράξης  «Ψηφιακές Δράσεις για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΑΠ 1-2-3  (PDF|307 KB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

1η Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 9219 / 06-06-2011 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 115) για την πράξη «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης» – Οριζόντια Πράξη  στους ΑΠ 10, 11 και 12

ΑΠ 10-11-12  (PDF|230 KB)

 

Περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της πρόσκλησης (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|578 KB)

(27/01/2011) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της πρόσκλησης (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|511 KB)

(05/10/2010) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της πρόσκλησης (PDF|511 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 14065/24-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλείται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως Δικαιούχος, να υποβάλει προτάσεις για την Πράξη «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12  του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF|512 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Τροποποίηση των πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 40 για την πράξη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

ΑΠ 10-11-12   (PDF | 180KB)

 

Περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 21987/21-12-2012) για την υποβολή Προτάσεων  για την Κατηγορία Πράξης  «Δράσεις υποστήριξης προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10-11-12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|368 KB)

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων για το ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. 

Προς αξιολόγηση υποβλήθηκαν αρχικά (α΄φάση αξιολόγησης) 1.338 προτάσεις από τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα, εκ των οποίων οι 459 προχώρησαν στην β΄φάση αξιολόγησης. Απο αυτές αξιολογήθηκαν θετικά 237 προτάσεις οι οποίες και προχώρησαν προς χρηματοδότηση.   

Στον πίνακα που αναρτάται παρουσιάζονται οι τίτλοι και λοιπά στοιχεία που αφορούν τα εν λόγω 237 ερευνητικά έργα του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ που προκρίθηκαν  για χρηματοδότηση.

Το αρχείο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης 237 Προτάσεων (PDF|551KB)