ΕΘΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β) “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων”,

Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,

Π.Δ.186/92 (ΦΕΚ 84/Α) “Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων” καθώς και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία,

Ν. 4093/2012 “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016” (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012)- Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως ισχύει,

Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει,

Ν. 3871/2010 Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη(ΦΕΚ 141 Α’/17.08.2010), όπως ισχύει,

Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) “Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων”, όπως ισχύει,

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΠΑ

Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013”,

Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) “Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις”

Η με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών με θέμα “Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Η με αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ/ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13.2.2013) τροποποίηση της με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών με θέμα “Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13.2.2013)

Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 & προετοιμασία κλεισίματος/ αναθεώρηση 2013 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ»

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56/Α) “Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) “Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης” και άλλες διατάξεις,

Η με αριθμό 0.6334/οικ.6.717 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 397/Β/7.4.2010) με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση”»

Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α) με θέμα “Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις”

Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30.1.2013 περί “Οργάνωσης και λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίοας και Διά Βίου Μάθησης και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού”

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΕ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως ισχύει,

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει,

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει,

Κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει,

Η με αριθμό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής,

Η με αριθμό C/2007/5634-16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002)

 COCOF

-Διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.

Το αρχείο του Νέου Οδηγού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου_3η Έκδοση (DOC|1.911KB)

Το αρχείο του νέου Κεφαλαίου (4.1.4 » Εντοπισμός υπονοιών απάτης») στον Οδηγό ΣΔΕ (DOC|92KB)

Το αρχείο του Ενημερωτικού Σημειώματος της COCOF (DOC|305KB)

Το αρχείο του Ενημερωτικού εγγράφου του ΥπΟΙΑΝ  (DOC|386KB)

-Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον καθορισμό δημοσιονομικών διορθώσεων που θα πρέπει να εφαρμόζονται στις δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή το ταμείο συνοχής λόγω μη συμμόρφωσής στους κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις

Το αρχείο των δημοσιονομικών διορθώσεων (DOC|215 KB)