Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Ψηφιακό Σχολείο

Η στρατηγική για το ψηφιακό σχολείο έχει ως στόχο την πλήρη ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Πρόγραμμα Σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Αυτό μπορεί να αποτελέσει:

  • για τους εκπαιδευτικούς  ένα μέσο υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, ανταλλαγής  καλών πρακτικών με τους συναδέλφους τους στο «παγκόσμιο χωριό» αλλά και δυνατοτήτων για διαρκή επιμόρφωση.
  • για τους μαθητές ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης, επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής τους ικανότητας.
  • για όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές και εκπαιδευτικούς) ένα εργαλείο συνεργασίας των μελών της αλλά και επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω της συγκρότησης πολλαπλών «ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης».
  • Ειδικότεροι στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής για τα σχολεία αποτελούν:
  • Η καθιέρωση σε όλα τα σχολεία ποικίλων εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες θα βασίζονται αλλά και θα αξιοποιούν τις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει το σύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • Η διαμόρφωση συνθηκών ίσων ευκαιριών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων (digital competence) και πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
  • Η δυνατότητα πλήρους και άμεσης ενσωμάτωσης στην εκπαιδευτική πράξη των συνεχών τεχνολογικών νεωτερισμών και καινοτομίας.
  • Η δημιουργία υποδομών μόνιμου χαρακτήρα που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός αποδοτικού, συνεχώς βελτιούμενου και αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς τη συνεχή ανάγκη παρεμβάσεων από κεντρικούς φορείς και υπηρεσίες της εκπαίδευσης.

Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι μία ψηφιακή στρατηγική για τα σχολεία είναι ξεκάθαρα αντίθετη προς τεχνο-κεντρικές αντιλήψεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις ΤΠΕ ως μια καινοτομία ή ως μια τάση-μόδα της εποχής. Οι  ΤΠΕ θα πρέπει να θεωρούνται ένα δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης, το οποίο με την κατάλληλη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού θα συντελέσει στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


ΣΤΟΧΟΙ της ψηφιακής στρατηγικής – Συνολικά αναμενόμενα αποτελέσματα

Χρήση από τους καθηγητές των ΤΠΕ στην τάξη από36%σε 75%
Σχολεία με ευρυζωνικότητα30%65%
Σχολεία που έχουν δική τους ιστοσελίδα37%70%
Μαθητές με λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου44%75%
Μαθητές ανά ΗΥ178

Αρχείο για "Ψηφιακό Σχολείο"

Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ27] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 με τίτλο «Επέκταση, αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, διαδραστικών βιβλίων και αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων»

Το αρχείο της Πρόσκλησης – Ορθή Επανάληψη (PDF| 613 ΚΒ)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση των Απόφασεων Ένταξης των πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία – AΠ1» Mis: 365049, &Mis: 365051 στους Άξονες Προτεραιότητας 1 & 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ1 (PDF|1,49ΜB) ΑΠ2 (PDF|1,49 ΜB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης «Πιστοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 370398, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3  [PDF | 1,50MB]

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης “‘Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω’ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3 (PDF|1,50 ΜB)

Περισσότερα »

(05-12-2014) Πρόσκληση με αρ. πρ. 25227/05-12-2014 [κωδ. ΝΕΟΕΠ10]για την υποβολή προτάσεων στο “Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” για την Πράξη “Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης”

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF | 646 KB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “Ανάπτυξη Κατάλληλης Υποδομής για την Εφαρμογή Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” με κωδικό MIS 492345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1-2-3 (PDF|1.856 KB)

7.12.2016 Απόφαση Απένταξης_492345 (PDF|974 KB)

3η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Η Όπερα διαδραστικα στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1  (PDF| 1,53 ΜB)
(13/9/13) 2η Τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Η Όπερα διαδραστικα στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, και 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1 (PDF| 2,19 ΜB) – ΑΠ2 (PDF| 2,19 ΜB)

(01/09/2014) 2η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 22153/30-10-2013 Πρόσκλησης (κωδ. 170) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» – Κατηγορία Πράξης   «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Αναμόρφωση Νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πιλοτική Εφαρμογή» – Πράξη  «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων»

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης   (PDF|457 KB) Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3997/01-04-2010 Πρόσκλησης με κωδικό 62 στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ψηφιακές Παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα».

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης (PDF|490 KB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 14453/01-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της τροποποιημένης πρόσκλησης (PDF | 137 KB)

Περισσότερα »