Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Ειδική Αγωγή

Η άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η άρση των περιορισμών και των εμποδίων που δημιουργεί η κάθε μορφής αναπηρία, η εξίσωση των δικαιωμάτων και η ισότιμη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, αποτελούν κεντρικό άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της σχολικής αποτυχίας και της μείωσης της σχολικής διαρροής, προβλέπεται η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για τη διαρκή υποστήριξη των μαθητών αυτών μέσα από τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη σχολική ενσωμάτωση, την κοινωνική αποδοχή τους καθώς και για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν όχι μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην παραγωγική διαδικασία με στόχο την αυτόνομη διαβίωσή τους.

Ειδικότερα, για τη βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλέπεται η συνέχιση της στήριξης των δράσεων εμπλουτισμού:

  • των προγραμμάτων σπουδών,
  • του εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, κατάλληλα προσαρμοσμένου για κάθε κατηγορία αναπηρίας,
  • της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
  • της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • του εξοπλισμού

Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διασφαλίζεται, επίσης, μέσα από δράσεις ακριβούς αποτύπωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών στο στάδιο της διαφορικής διάγνωσης καθώς και δράσεις υποστήριξης των γονέων και του άμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Στους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει και η αύξηση της συμμετοχής των ΑμεΑ στη δια βίου μάθηση, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν εφόδια για την ενεργό συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνία και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η αρχή της προσβασιμότητας ως έννοια που περιλαμβάνει τη διάσταση της φυσικής πρόσβασης, της λειτουργικότητας (δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών) και της επικοινωνίας (δυνατότητα συμβατικής ή ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας) και η αρχή της μη διάκρισης, υπό το πρίσμα ότι διάκριση συνιστά τόσο η διαφορετική αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται στην ίδια θέση όσο και η όμοια αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετική θέση, έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία σε αυτές.

Αρχείο για "Ειδική Αγωγή"

(18/10/2016) 7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 2 (PDF| 1,23 MB)

Περισσότερα »

Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης των πράξεων “Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” στους ΑΠ 2 και 3 με κωδ. MIS 485613 και 485614.

ΑΠ 2 (PDF|1,21 MB) ΑΠ 3 (PDF|1,21 MB)

Περισσότερα »

(25/05/2016) 1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και κωδικό MIS 520707, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”.

ΑΠ 1 (PDF| 1,49 MB)

Περισσότερα »

(17/05/2016) 4η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» με MIS 446745 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 1 (PDF| 2 MB)

Περισσότερα »

(16/05/2016) 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 453706 στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ_3 (PDF| 1,49 MB)

Περισσότερα »

(20/11/2015) 4η Τροποποίηση της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία – Οριζόντια Πράξη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013».

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 (PDF| 2,02 MB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ1″ με κωδικό MIS 520705 στο Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1 (PDF| 984 ΚB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(23-07-2015) 5η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4106/20-2-2013 Πρόσκλησης (κωδ. 159) για τις Πράξεις: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Το αρχείο της 5ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|537 KB)

Περισσότερα »

(16/07/2015) 3η Τροποποίηση της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη».

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF| 3,29 MB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(27/08/2014) 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 8204/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της 6ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 759 KB)

Περισσότερα »