Αναμένονται Προτάσεις

 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 14453/01-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της τροποποιημένης πρόσκλησης (PDF | 137 KB)

(14/11/2011) 1η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 14453/01-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της επικαιροποιημένης πρόσκλησης (PDF | 1,68ΜB)

Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 14453/01-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλείται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. να υποβάλλει πρόταση για την Πράξη «Επέκταση προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία»   στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας  1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF | 1,66 ΜB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)