Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε."

2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ” με κωδικό MIS 375206

ΑΠ4 – ΑΠ5 – ΑΠ6 (PDF | 1,5 ΜB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 14452/01-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα» -ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ«Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων»–  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της τροποποίησης  (PDF | 151KB)

Περισσότερα »

 

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Ολοκλήρωση Yπηρεσιών Kαταλόγου Eνοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και Μηχανισμός Shibboleth) για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας και Πρόσβασή τους σε Διιδρυματικές Εφαρμογές” με κωδικό MIS 453526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

 

ΑΠ 1-2-3    (PDF|1745 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19218 / 20-09-2013 Ανοιχτής Πρόσκλησης – Κωδ. Πρόσκλησης: 169 – για την Πράξη: «Ολοκλήρωση Υπηρεσιών Καταλόγου Ενοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και Μηχανισμός Shibboleth) για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και Πρόσβασή τους σε Διϊδρυματικές Εφαρμογές»

Το αρχείο της Πρόσκλησης   (PDF|500 KB)

Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

(12/09/2013) Ανάκληση ισχύος της Ανοιχτής Πρόσκλησης με κωδ. 103 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ  24812 / 29-11-2010) για την πράξη  «Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες σε περιβάλλον Υπολογιστικού Νέφους για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»  (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3  του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Απόφαση Ανάκλησης της Πρόσκλ. 103  (PDF| 480 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η τροποποίηση (Α. Π 18508/11-09-2013) της Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 1986/08-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ» στους  Άξονες προτεραιότητας 4, 5 και 6 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 167 ΚΒ)

Περισσότερα »

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ» με κωδικό MIS 389382 στο ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 1-2-3 (PDF | 2,01 ΜΒ)

Πρόσκληση (Α.Π 13364/20-09-2010) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης μετεγγραφών»  (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »