1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19218 / 20-09-2013 Ανοιχτής Πρόσκλησης – Κωδ. Πρόσκλησης: 169 – για την Πράξη: «Ολοκλήρωση Υπηρεσιών Καταλόγου Ενοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και Μηχανισμός Shibboleth) για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και Πρόσβασή τους σε Διϊδρυματικές Εφαρμογές»

Το αρχείο της Πρόσκλησης   (PDF|500 KB)

(20-09-2013) Ανοιχτή Πρόσκληση προς το Ε.Δ.Ε.Τ Α.Ε  με κωδ. 169 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  στους Άξονες 1,2 και 3

Κατηγορία Πράξης     «Ψηφιακές Δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση /  e-course»

Πράξη   «Ολοκλήρωση Υπηρεσιών Καταλόγου Ενοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και Μηχανισμός Shibboleth) για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και Πρόσβασή τους σε Διϊδρυματικές Εφαρμογές»

ΑΠ 1-2-3  (PDF|670 KB)

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης 169  (συμπιεσμένο αρχείο | 865 ΚΒ)