2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 14452/01-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα» -ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ«Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων»–  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της τροποποίησης  (PDF | 151KB)

(25/11/2013) 1η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 14452/01-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα» -ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ«Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων»–  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της επικαιροποημένης πρόσκλησης (PDF | 409KB)

(1/9/2011)  Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 14452/01-09-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών – ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ΄/θμιας  Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1-2-3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλείται:

(1)  O Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – ΣΕΑΒ για την Πράξη «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα»  (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας  1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

(2)  Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. – ΕΔΕΤ Α.Ε. για την Πράξη «Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων»  (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας  1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF | 1,31 ΜB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)