1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκλήρωση Yπηρεσιών Kαταλόγου Eνοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και Μηχανισμός Shibboleth) για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας και Πρόσβασή τους σε Διιδρυματικές Εφαρμογές» με κωδικό MIS 453526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

ΑΠ 1-2-3    (PDF|1745 KB)

(30-10-2013) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Ολοκλήρωση Yπηρεσιών Kαταλόγου Eνοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και Μηχανισμός Shibboleth) για Πιστοποίηση των Μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας και Πρόσβασή τους σε Διιδρυματικές Εφαρμογές» με κωδικό MIS 453526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1-2-3 (PDF|1.745 KB)