Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιούνιος, 2014

 (26/06/2014) 4η Τροποποίηση ένταξης της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» με MIS 299908  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 1-2-3  (PDF|3,941 ΚB) Περισσότερα »

Πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες οι συνεδριάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF Committee) και της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής (Technical Working Group) που φιλοξενούνται στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Οι συμμετέχοντες ήταν υψηλοί αξιωματούχοι – εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων που διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΚΤ – από τα 28 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.  Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, των οποίων κεντρικό συντονισμό έχει η ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επελέγη και παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ως καλή πρακτική το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», παρέμβαση που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια  Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων.

Περισσότερα »

Φωτογραφείστε  έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίστε!

 Ο Διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2014» στοχεύει στο να αναδείξει τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες.

 Για να συμμετάσχετε πρέπει να μπείτε στη σχετική εφαρμογή στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook (σύνδεσμος: http://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573) ή από το banner στη δεξιά στήλη του www.espa.gr και να  ανεβάσετε φωτογραφίες ενός έργου που απεικονίζουν σε κάποιο σημείο την ταμπέλα, πινακίδα ή την αφίσα με την ευρωπαϊκή σημαία.

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα τους και να περιγράψουν και τις εντυπώσεις τους για τα έργα και τη σημασία τους.

 Στην εφαρμογή στο Facebook μπορείτε να δείτε φωτογραφίες με παραδείγματα από ταμπέλες ή πινακίδες. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου 2014 και λήγει στις 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

  Περισσότερα »

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 20/06/2014
Ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 20/06/2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο, δηλαδή στις εφημερίδες ΑΞΙΑ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: 21/06/2014

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:    25/08/2014
Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:     16:00
Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού:    27/08/2014
Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού:    12:30

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/6/2014

To αρχείο της περίληψης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 163KB)

To αρχείο προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 2MB)

Το αρχείο απόφασης επανάληψης διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 138KB)

Για τον ανωτέρω διαγωνισμό δίδονται οι διευκρινίσεις επί των όρων της Προκήρυξης, σύμφωνα με τις έγγραφες ερωτήσεις των υποψηφίων αναδόχων.

1) Ερώτηση : Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 14.5.1.3.Β, σελ.22): Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, ισχύει το άρθρο 3, παρ.3 του Ν.4250/2014: «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη».
Διευκρίνιση:
Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 14.5.1.3β) ισχύει το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4250/2014.

2) Ερώτηση : Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 14.5.1.7, σελ.26): Παρακαλούμε διευκρινίστε τα οικονομικά έτη για τα οποία ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα και δικαιολογητικά (Ισολογισμούς και Υπεύθυνη Δήλωση Κύκλου Εργασιών)
Διευκρίνιση:
Τα οικονομικά έτη για τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν έγγραφα και δικαιολογητικά είναι τα εξής : 2011,2012,2013

3) Ερώτηση : Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (Άρθρο 14.5.3.1, σελ. 28):
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στο άρθρο 14.5.3.1 γίνεται εκ παραδρομής η αναφορά «…σημειώνεται ξεχωριστά στον ΠΙΝΑΚΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ.», αντί «…σημειώνεται ξεχωριστά στον ΠΙΝΑΚΑ 4: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ».
Διευκρίνιση:
Στο άρθρο 14.5.3.1 οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α, οποίος συμπληρώνεται ξεχωριστά στον πίνακα 4

4) Ερώτηση : Γενικές Διατάξεις (Άρθρο 14.6.2, σελ. 30): Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, σχετικά με την απαίτηση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, ισχύει το άρθρο 1, παρ. 2β του Ν.4250/2014, σύμφωνα με το οποίο: «δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων…… ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών…» και αντί αυτών, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς (βλ. άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.4250/2014) στους οποίους εφαρμόζονται τα ανωτέρω .
Διευκρίνιση:
Στον εν λόγω διαγωνισμό για τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά ισχύει η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

Δείτε το σχετικό έγγραφο (PDF|650 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση της ΣΑΕ 2458.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 120 KB)

 (18-06-2014) 6η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4503 / 01-04-2009 Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδ. 29 για την Πράξη: «Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ»

Το αρχείο της 6ης Τροποπ. της Πρόσκλησης (PDF|525 KB)

Περισσότερα »

Ορθή Επανάληψη – 4η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό MIS 352400 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1  (PDF | 1.561 KB)

Περισσότερα »

Ανακοίνωση του με αριθμ. πρωτ. 10994/11-06-2014 έγγραφου προς Δικαιούχους για επίσπευση δήλωσης δαπανών.

Έγγραφο προς Δικαιούχους για δήλωση Δαπανών Ιουλίου 2014

Κ.ΑΝ.Ε.Π. / Γ.Σ.Ε.Ε

(06/06/2014) 3η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013».

ΑΠ 9 (PDF| 1,68 MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 212