(18-06-2014) 6η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4503 / 01-04-2009 Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδ. 29 για την Πράξη: «Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ»

Το αρχείο της 6ης Τροποπ. της Πρόσκλησης (PDF|525 KB)

(04-04-2014) 5η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4503 / 01-04-2009 Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδ. 29 για την Πράξη: «Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ»

Το αρχείο της 5ης Τροποπ. της Πρόσκλησης (PDF|495 KB)

(14/11/2012) Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4503 / 01-04-2009 Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδ. 29   για την Κατηγορία Πράξεων «Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ.»

Το αρχείο της τροποποιημένης Πρόσκλησης (σε .pdf μορφή)

(28/5/2010) Επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. 4503 / 01-04-2009 Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδ. 29  για την Κατηγορία Πράξεων «Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ.»

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

 

(31/7/2009) Επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. 4503 / 01-04-2009 Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδ. 29   για την Κατηγορία Πράξεων  «Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ.» (01/04/2009) [29]

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (PDF|525 KB)

 

(15/5/2009) Επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. 4503 / 01-04-2009 Ανοιχτής Πρόσκλησης με Κωδ. 29   για την Κατηγορία Πράξεων «Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και
ελέγχου του ΕΠ.»

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Ανοιχτή Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 4503 / 01-04-2009 – Κωδ. 29  για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ.»
Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)