Αρχείο για "Διαγωνισμοί Συμβούλων & Μελετών"

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Μελέτη αναφορικά με την κοστολόγηση και τον προσδιορισμό του μοναδιαίου κόστους των προγραμμάτων κατάρτισης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/04/2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/05/2018, ώρα 15.00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 09/05/2018, ώρα 11:00

 

Το αρχείο της Διακήρυξης (PDF |1,00 MB)

ΤΕΥΔ (DOC  |1,00 MB)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο : «Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/06/2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/06/2017, ώρα 15.00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 20/06/2017, ώρα 11:00

 

Το αρχείο της Διακήρυξης (PDF |1,30 MB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εξειδικευμένες ελεγκτικές υπηρεσίες για την ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ»

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/05/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/06/2016, ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ώρα 11:00 π.μ.

Το αρχείο της πρόσκλησης ((pdf|743kb))

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο
«Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020»

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη συμμετοχή στον πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο
«Υπηρεσίες Συμβούλου για την Ολοκλήρωση των Έργων ΕΣΠΑ των ΕΠ ΑΝΑΔ, ΕΔΒΜ (2007-2013)»

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/04/2016, ώρα 16:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 14/04/2016, ώρα 12:00

Το αρχείο της πρόσκλησης ((pdf|240kb))

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ

(Επί της με αρ. πρωτ. 4053/29-03-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
Ημερομηνία Ανάρτησης Διευκρινήσεων: 08/04/2016

Το αρχείο των διευκρινήσεων ((pdf|295kb))

Ανάκληση της προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την Επιτάχυνση Υλοποίησης των Έργων του Προγράμματος» (αρ.πρωτ. προκήρυξης 12059/20-06-2014) και ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού πριν την κατακύρωσή του.

Το αρχείο της Απόφασης (PDF| 125 KB)

Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 26276/18-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΑΖΕ9-ΞΟΒ, ΑΔΑΜ: 14PROC002491736) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας», καθώς έχουν πλέον εκλείψει οι υπηρεσιακές ανάγκες υλοποίησης του έργου.

Το αρχείο της Απόφασης (PDF| 124 KB)

Επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 261 KB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 265 KB)

Απόφαση ματαίωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Μελέτη σύνδεσης των ΑΕΙ με τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας» (αρ.πρωτ. πρόσκλησης 24607/28-11-2014)

Το αρχείο της ματαίωσης του πρόχειρου διαγωνισμού (PDF|151KB)

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 20/06/2014
Ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 20/06/2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο, δηλαδή στις εφημερίδες ΑΞΙΑ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: 21/06/2014

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:    25/08/2014
Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:     16:00
Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού:    27/08/2014
Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού:    12:30

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/6/2014

To αρχείο της περίληψης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 163KB)

To αρχείο προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 2MB)

Το αρχείο απόφασης επανάληψης διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 138KB)

Για τον ανωτέρω διαγωνισμό δίδονται οι διευκρινίσεις επί των όρων της Προκήρυξης, σύμφωνα με τις έγγραφες ερωτήσεις των υποψηφίων αναδόχων.

1) Ερώτηση : Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 14.5.1.3.Β, σελ.22): Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, ισχύει το άρθρο 3, παρ.3 του Ν.4250/2014: «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη».
Διευκρίνιση:
Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 14.5.1.3β) ισχύει το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4250/2014.

2) Ερώτηση : Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 14.5.1.7, σελ.26): Παρακαλούμε διευκρινίστε τα οικονομικά έτη για τα οποία ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα και δικαιολογητικά (Ισολογισμούς και Υπεύθυνη Δήλωση Κύκλου Εργασιών)
Διευκρίνιση:
Τα οικονομικά έτη για τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν έγγραφα και δικαιολογητικά είναι τα εξής : 2011,2012,2013

3) Ερώτηση : Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (Άρθρο 14.5.3.1, σελ. 28):
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στο άρθρο 14.5.3.1 γίνεται εκ παραδρομής η αναφορά «…σημειώνεται ξεχωριστά στον ΠΙΝΑΚΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ.», αντί «…σημειώνεται ξεχωριστά στον ΠΙΝΑΚΑ 4: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ».
Διευκρίνιση:
Στο άρθρο 14.5.3.1 οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α, οποίος συμπληρώνεται ξεχωριστά στον πίνακα 4

4) Ερώτηση : Γενικές Διατάξεις (Άρθρο 14.6.2, σελ. 30): Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, σχετικά με την απαίτηση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, ισχύει το άρθρο 1, παρ. 2β του Ν.4250/2014, σύμφωνα με το οποίο: «δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων…… ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών…» και αντί αυτών, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς (βλ. άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.4250/2014) στους οποίους εφαρμόζονται τα ανωτέρω .
Διευκρίνιση:
Στον εν λόγω διαγωνισμό για τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά ισχύει η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

Δείτε το σχετικό έγγραφο (PDF|650 KB)

Σελίδα 1 απο 41234