Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Εκπαιδευτικοί

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτεί έργα που αφορούν στους εκπαιδευτικούς της χώρας.

Ένας από τους στόχους του Προγράμματος είναι η ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης γενικότερα και κατ’ επέκταση η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος στηρίζονται σε μια νέα αντίληψη για το σχολείο. Το εγχείρημα που ονομάζεται «Νέο Σχολείο»:

  • ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα,
  • θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με  σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
  • αποτελεί ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον,
  • φιλοδοξεί να γίνει ψηφιακό, καινοτόμο, πράσινο, ολοήμερο.

Πρωταγωνιστής είναι ο μαθητής χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, μορφωτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές διακρίσεις και ανισότητες.

Αρωγός του ο μαχόμενος εκπαιδευτικός που μέσα από την ισχυροποίηση του ρόλου του στη διαδικασία αναβάθμισης του σχολείου με πρωτοβουλίες αυτενέργειας και κίνητρα καινοτομίας με τις γνώσεις που χρειάζεται για ν’ ανταποκριθεί στην υψηλή αποστολή του και με αντίστοιχο υψηλό κύρος και θέση στην κοινωνία.

Ως συνέπεια των παραπάνω απαιτείται η μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών, νέες προσεγγίσεις στην αρχική κατάρτιση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εκτενής χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης και ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και όλων των υπολοίπων εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και υλοποιούνται έργα που αναφέρονται:

  • Στη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής περιοδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (ανά τακτά χρονικά διαστήματα) στο γνωστικό τους αντικείμενο και στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους για βελτιστοποίηση των γνώσεων τους, με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Στην καθιέρωση προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης ετήσιας διάρκειας, με έμφαση στο διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόμενο, που να οδηγεί σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.
  • Στην ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη βάση στοχευμένων μελετών και ερευνών, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
  • Στην υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης/επιμόρφωσης ενδεικτικά σε θέματα πολιτισμού, αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας κλπ. με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
  • Στην ανάδειξη, επιβράβευση και παρουσίαση καινοτόμων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών δημιουργώντας ένα δίκτυο αριστείας και καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αρχείο για "Εκπαιδευτικοί"

(31/08/2018) 4η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” και κωδικό MIS 5001052 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στους ΑΠ 6, 8 και 9.

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF| 541 KB) Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001941 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

3η Τροποποίηση (PDF|410 KB)

2η Τροποποίηση (PDF|410 KB)

1η Τροποποίηση (PDF|414 KB)

Απόφαση Ένταξης (PDF|516 KB)

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ36 και τίτλο «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ»  για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στον Άξονα Προτεραιότητας 7, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|567 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (.zip|1, 17 MB)

[14-11-2016] 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας” με κωδικό ΟΠΣ 5000045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Τροποποίηση Απόφασης [PDF|398 KB]

Περισσότερα »

Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης των πράξεων “Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” στους ΑΠ 2 και 3 με κωδ. MIS 485613 και 485614.

ΑΠ 2 (PDF|1,21 MB) ΑΠ 3 (PDF|1,21 MB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF | 406 KB)

 

1η Τροποποίηση της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF | 524 KB)

 

Ορθή Επανάληψη: Ένταξη της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Απόφαση Ένταξης (PDF | 484 KB)

 

Ένταξη της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνικών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” με Κωδικό ΟΠΣ 5000065 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Απόφαση Ένταξης (PDF | 487 KB)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης Θεολόγων και Ιεροδιδασκάλων της Θράκης σε θέματα Θρησκευτικών, Θρησκευτικής Ετερότητας και Διαπολιτισμικής Θρησκευτικής Αγωγής» με κωδικό MIS 465696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7 (PDF|1.49 ΜB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση των Απόφασεων Ένταξης των πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία – AΠ1» Mis: 365049, &Mis: 365051 στους Άξονες Προτεραιότητας 1 & 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ1 (PDF|1,49ΜB) ΑΠ2 (PDF|1,49 ΜB)

Περισσότερα »

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

(11/11/2015) 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” με κωδικό MIS 495496 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1-2-3 (PDF| 1,51 ΜB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» με κωδικό MIS 364467 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» .

ΑΠ2 (PDF|4,07 MB)

Περισσότερα »