Απόφαση Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 2 και 3 με κωδ. MIS 485613 και 485614.

ΑΠ 2 (PDF|1,21 MB) ΑΠ 3 (PDF|1,21 MB)

3η Τροποποίηση των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 2 και 3 με κωδ. MIS 485613 και 485614, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 ΑΠ2 (PDF|1,48 MB), ΑΠ3 (PDF|1,48 MB)

2η Τροποποίηση των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 2 και 3 με κωδ. MIS 485613 και 485614, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠ 2 (PDF|1,47 MB), ΑΠ 3 (PDF|1,47 MB)

1η Τροποποίηση των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες » στους ΑΠ 2 και 3 με κωδ. MIS 485613 και 485614, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠ2 (PDF|1,53 MB), ΑΠ3  (PDF|1,53MB)

Ένταξη των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες » στους ΑΠ 2 και 3 με κωδ. MIS 485613 και 485614, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠ2 (PDF|1,53 MB), ΑΠ3 (PDF|1,53MB)