Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(30/04/2013)  7η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης [61] (Α.Π 3741/31-03-2010) για την υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 (OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 7ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης [61] (PDF|415 KB)

 

(13/03/2013)  6η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 3741/31-03-2010) [61] για την υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 – OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 6ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|167 KB)

5η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 3741/31-03-2010) [61] για την υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 – OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 5ης Επικαιροποίησης (PDF|605 KB)

(28/9/20104η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 3741/31-03-2010) [61] για την υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 – OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 4ης Επικαιροποίησης (PDF|608 KB)

(22/6/2010) 3η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης (Α.Π 3741/31-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

 Το αρχείο της 3ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|610 KB)

(1/6/2010) 2η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης (Α.Π 3741/31-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της 2ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|608 KB)

 (19/4/2010) Επικαιροποίηση Πρόσκλησης και παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 21 Μαΐου ’10. Στο πλαίσιο της ανάγκης τροποποιήσεων/βελτιώσεων του περιεχομένου της Πρόσκλησης για την πράξη «Προδιαγραφές Και Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Υποδομές Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων, Δημιουργία Προτύπων Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», κρίθηκε αναγκαίο να διευρυνθεί το φάσμα των προσκαλούμενων δυνητικών δικαιούχων με την προσθήκη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (DOC|0,97 ΚΒ)

Πρόσκληση (Α.Π 3741/31-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο», για την Πράξη με τίτλο «Προδιαγραφές Και Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Υποδομές Ψηφιακής Βάσης Γνώσεων, Δημιουργία Προτύπων Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Καλείται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και οι φορείς Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνάς και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να συμπράξουν και να υποβάλουν πρόταση έως 19 Απριλίου 2010.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|585 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)