Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάιος, 2014

1η Τροποποίηση της  Οριζόντιας  Πράξης  «Δράσεις  Υποστήριξης  –  Ανάπτυξης  της  Λειτουργίας  της  Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας  –  e-valuation»  με  κωδικό  MIS  446938  στο  Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα   «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,75 MB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» με κωδικό MIS 387964 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013».

ΑΠ 1- 2 – 3 (PDF| 1,69 MB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση της ΣΑΕ 0458.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 100 KB)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

1η Τροποποίηση της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με MIS 304218 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 5 (PDF|1.721KB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» με κωδικό MIS 303204 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.459 ΚΒ)

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 2458 και 08458 και η τροποποίηση της ΣΑΕ 0148.

Περισσότερα »

Το αρχείο της πρότασης πιστώσεων της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

1η Τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με Αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή» με κωδικό MIS 453617 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 (PDF|1,46MB) Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 212