Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για τον Πολιτισμό (PDF | 177 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 (PDF | 137 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 (PDF | 138 KB)