1η Τροποποίηση της  Οριζόντιας  Πράξης  «Δράσεις  Υποστήριξης  –  Ανάπτυξης  της  Λειτουργίας  της  Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας  –  e-valuation»  με  κωδικό  MIS  446938  στο  Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα   «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,75 MB)

Περισσότερα »