Αρχείο Απρίλιος, 2010

Ο Πίνακας Αξιολογηθεισών Προτάσεων για την Πράξη «ΜΟΔΙΠ» (DOC | 430 KB)
Περισσότερα »

Αναμένουμε τις απόψεις/παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : diavoulefsiepeaek.gr

Το ηλεκτρονικό αρχείο του Σχεδίου Πρόσκλησης για Διαβούλευση (PDF|840ΚΒ)

Κατά την διενέργεια της αξιολόγησης των πράξεων «Δ.Α.ΣΤΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» και «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ», η Επιτροπή αξιολόγησης βασίσθηκε σε μία σειρά ειδικότερων κριτηρίων, για τα οποία ορίσθηκε αντίστοιχη βαρύτητα η οποία ποσοτικοποιήθηκε σε αντίστοιχους συντελεστές. Οι εν λόγω συντελεστές, στη βάση των οποίων υπολογίσθηκαν τα διατιθέμενα στα Ιδρύματα ποσά παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 1. Περισσότερα »

Κομβική σημασία στη νέα Εκπαιδευτική Στρατηγική και στη νέα Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας έχει η αναβάθμιση των θεσμών που εξυπηρετούν τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη δρομολογούνται μία σειρά μέτρων, ενώ θα ενισχυθεί θεσμικά ο ρόλος σχετικών φορέων και δομών.

Στο ίδιο πλαίσιο, απολύτως αναγκαία είναι και η αναβάθμιση των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, που πρέπει να αποκτήσουν έναν πιο δυναμικό ρόλο και μία καθοριστικής σημασίας λειτουργία μέσα στα Ιδρύματα.
Περισσότερα »

Εν όψει των νέων διαγωνισμών για τη δημοσιότητα και την επικοινωνιακή υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας , με πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, η Ειδική Γραμματέας κα Ιφιγένεια Ορφανού, η προϊσταμένη της Μονάδας Δημοσιότητας της Αρχής, η υπεύθυνη των διαγωνισμών επικοινωνίας και στελέχη της Ειδικής Γραμματείας συναντήθηκαν με την Επιτροπή Δημόσιου Τομέα της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), αντιπροσωπευτικού θεσμικού φορέα του κλάδου της Επικοινωνίας στη χώρα. Στόχος της συνάντησης ήταν να ενημερωθεί ο κλάδος για την νέα καινοτόμο προσέγγιση της Ειδικής Γραμματείας και γενικότερα του Υπουργείου Παιδείας για την επικοινωνιακή υποστήριξη και την υποστήριξη δημοσιότητας με διακριτά αντικείμενα την επικοινωνιακή στρατηγική υποστήριξη και την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας σε διαφορετικής φύσεως και λειτουργίας μέσα και για να ανταλλαγούν απόψεις, έτσι ώστε η Ειδική Γραμματεία να ενημερωθεί για τα δεδομένα της αγοράς και τις δυνατότητες του κλάδου. Έγινε μία συνοπτική αναφορά του περιεχόμενου των σχεδιαζόμενων διαγωνισμών για συμβούλους δημοσιότητας (σε δράσεις above the line, below the line και για – πρώτη φορά – ειδικά σε social media). Η Επιτροπή έδωσε τις παρατηρήσεις της και συμφώνησε με το διαχωρισμό των διαγωνισμών ανά επικοινωνιακό αντικείμενο, ενώ το Συμβούλιο Ψηφιακής Επικοινωνίας της ΕΔΕΕ, συμμετείχε με παροχή τεχνογνωσίας για προδιαγραφές έργων που αφορούν στη χρήση των Social Media.
Περισσότερα »

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Έρευνα / Έρευνες για τα ζητήματα παιδείας», στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»

Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (DOC | 226 KB)

Το κείμενο της πέμπτης Πρόσκλησης (PDF|220 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Διαχειριστικής Επάρκειας

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ» (DOC |424 ΚΒ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη 18.05.2010
Α.Π. 997

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ΠΔ 432/1981, της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009,
β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1994 και του άρθρου 14 του ν. 3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009,
γ) Τις υποχρεώσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Χριστόφορο Κουτίτα, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για την στελέχωση της ομάδας υλοποίησης της πράξης, με επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά, ουσιαστικά και λοιπά προσόντα:

1. Ερευνητικό Επιστημονικό Προσωπικό (Academic Assistant) για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της Σχολής καθώς και η προετοιμασία, σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού των διδασκομένων μαθημάτων.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην αρχαιολογία.
• Πτυχίο Σχολής θετικών επιστημών.
• Αποδεδειγμένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση σε γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης αρχαιολογίας.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Η πολύ καλή γνώση και δεύτερης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση.
Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαραίτητο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

2. Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (Marketing Manager) για την υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής λειτουργιών μάρκετινγκ, διαφήμισης και επικοινωνίας των Σχολών Επιστημών Τεχνολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δι.Πα.Ε. Το αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση της συντονισμένης στρατηγικής των ανωτέρω λειτουργιών και της διαφήμισης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών –ιδιαίτερα με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών- καθώς και η εφαρμογή – υλοποίησή τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος και των αντίστοιχων Σχολών.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα διαφήμισης και μάρκετινγκ.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση είναι και η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής διαφημιστικών υπηρεσιών με έμφαση στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών.
Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες µε σύμβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας ετήσιας διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης μετά από κρίση) που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εμπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθμούμενη με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται) συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και το βιογραφικό τους σημείωμα. Επιπλέον προσόντα (όπως πιστοποιήσεις επαγγελματικής εμπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών κ.λπ.) θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 04/06/2010 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός ΔΙ.ΠΑ.Ε.
14ο χλμ Θεσ/νίκης – Μουδανιών
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (www.ihu.edu.gr ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για το αντικείμενο απασχόλησης με αριθμό 1 στον κ. Μ. Μανωλεδάκη (τηλ. 2310-807537, e-mail m.manoledakis@ihu.edu.gr) και για το αντικείμενο απασχόλησης με αριθμό 2 στην κ. Θ. Γκριμπίζη (τηλ. 2310 474563, e-mail t.gkrimpizi@ihu.edu.gr).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|499 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 5175/21-04-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξης «Έρευνα / έρευνες για τα ζητήματα Παιδείας» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15.
Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 41234