Αρχείο για "Προκηρύξεις ΕΥΔ ΕΠΕΚΔιΒιΜ"

Έληξε: 29/7/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος μεταφοράς μαθητών, προς το σκοπό της αποτελεσματικής υλοποίησης του σχεδιαζόμενου Σχολείου του 21ου αιώνα»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|63KB)

Το αρχείο της Ανάθεσης (DOC|150 KB)

Έληξε: 21/7/2010  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών της κατηγορίας Β2 του Παραρτήματος του ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ Α΄3/14.01.2002) με αντικείμενο «Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, για την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας καθώς και για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία».

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|132 KB)

Το αρχείο της Απόφασης Ανάθεσης  (DOC|154KB)

Έληξε: 14/7/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Καταγραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών καθώς και των εκπαιδευτικών φορέων που τα εκδίδουν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αξιοποίηση τους στη διαδικασία αντιστοίχησης γνώσεων – δεξιοτήτων – ικανοτήτων στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|68KB)

Το αρχείο της Ανάθεσης (DOC|177 KB)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το αρχείο της Ανακοίνωσης, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι μέχρι την 14η Ιουλίου 2010 (14-07-2010) το αργότερο.
Περισσότερα »

Έληξε: 1/7/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Παροχή υπηρεσιών οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας κατά την αξιολόγηση, ένταξη και παρακολούθηση έργων προμήθειας εξοπλισμού σε σχολεία μέσω Σχολικών Επιτροπών (έργο τύπου ΕΤΠΑ με χρήση ρήτρας ευελιξίας)»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|66 KB)

Έληξε: 1/7/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Καταγραφή και κωδικοποίηση κοστολογικών στοιχείων και στοιχείων οργάνωσης και λειτουργίας των έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προς αξιοποίηση για το σχεδιασμό και αξιολόγηση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ)»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|56 KB)

Έληξε: 1/7/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Υπηρεσίες νομικής και οργανωτικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας για το βέλτιστο σχεδιασμό συγχρηματοδοτούμενων έργων προμήθειας εξοπλισμού για ΑμεΑ (στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου της Ειδικής Υπηρεσίας επί των συγχρηματοδοτούμενων υποδομών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης των ΠΕΠ)»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|266 KB)

Ανακοίνωση για τη σκοπούμενη ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης έργου με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της συγχώνευσης των φορέων του Υπουργείου Παιδείας ενόψει των επιταγών του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης με σκοπό την αρτιότερη και ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που εκτελούν»

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σκοπούμενη ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης έργου με τίτλο: «Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των τρεχουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την σκοπούμενη ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης έργου με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης για ένα ενιαίο πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης αρχικής-συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων»

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σελίδα 4 απο 9« Πρώτη...23456...Τελευταία »