Αρχείο για "Διαγωνισμοί Συμβούλων & Μελετών"

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2013

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  17/04/2013

Ημερομηνία αποστολής στην εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας: 17/04/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο: 18/04/2013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/06/2013, ώρα  16:00

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 04/06/2013, ώρα 11:00

 

Το αρχείο της περίληψης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

To τεύχος προκήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

 

Ημερομηνία ανάρτησης Διευκρινήσεων: 24/05/2013
Ανακοίνωση – Διευκρινήσεις (Επί της με αρ. πρωτ. 8303/17-04-2013 Προκήρυξης)

Το Αρχείο των διευκρινήσεων

Ημερομηνία ανάρτησης:27/03/2013

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  27/03/2013

Ημερομηνία αποστολής στην εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας: 27/03/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο: 28/03/2013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/05/2013, ώρα  16:00

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 15/05/2013, ώρα 12:30

Το αρχείο της περίληψης του Ανοιχτού Διεθνούς  Διαγωνισμού

To τεύχος προκήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

 

Ημερομηνία ανάρτησης Διευκρινήσεων: 07/05/2013

Ανακοίνωση – Διευκρινήσεις (Επί της με αρ. πρωτ. 6606/27-03-2013  Προκήρυξης)

Το Αρχείο των διευκρινήσεων

 

Η 25η Νοεμβρίου 2010 ορίζεται ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών για τους διεθνείς διαγωνισμούς: Περισσότερα »

Δημοσιεύτηκαν χθες από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» τρεις νέοι διεθνείς διαγωνισμοί για την εφαρμογή της επικοινωνιακή στρατηγικής και την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και την προβολή των έργων του Προγράμματος.

  Περισσότερα »

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|144 KB)

8/11/2010 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2010  Σχετική Απόφαση (DOC|140KB)

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|144 KB)

8/11/2010 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2010  Σχετική Απόφαση (DOC|139KB)

Περίληψη Προκήρυξης (DOC|144 KB)

8/11/2010 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2010  Σχετική Απόφαση (DOC|140KB)

Με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αλλά και στη βάση της λογικής ότι καμία πρότερη εμπειρία δεν πρέπει να χάνεται, κρίνεται ως κομβικής σημασίας η καταγραφή όλων των έργων που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Οι αρχές της συνέχειας, της συνέπειας και της διαρκούς βελτίωσης άλλωστε επιβάλλουν να καταγράφονται οι διαδικασίες, να αξιολογούνται οι οργανωτικές δυσκολίες και να αξιοποιείται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο το σύνολο των καλών πρακτικών του παρελθόντος.

Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμός ξεκινά, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προπαρασκευαστική μελέτη για την τήρηση των κριτηρίων ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ.
Περισσότερα »

Αναθέσεις κατόπιν διαπραγμάτευσης σε έργα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (μελέτες, σύμβουλοι) για αμοιβές εντός των ορίων του άρθ. 3 του ΠΔ 4/2002

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εφαρμόζοντας κατά γράμμα τη διαδικασία που προβλέπεται στη νομοθεσία που διέπει την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (εν προκειμένω το άρθρο 3 παρ.2 (α) του ΠΔ 4/2002) και παράλληλα διασφαλίζοντας την απαιτούμενη από το Σύστημα Διαχείρισης ΕΣΠΑ δημοσιότητα (άρθρο 38 ΥΠΑΣΥΔ) αποφάσισε να προχωρήσει σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για να επιλέξει  αναδόχους δι’απευθείας αναθέσεως (δηλαδή κατά τη διακριτική ευχέρεια του οργάνου επιλογής – εν προκειμένω του Ειδικού Γραμματέα – δυνάμει ανέλεγκτης τεχνικής κρίσης) για έργα (μελέτες και συμβούλους) για τα οποία (α) συντρέχει ιδιαιτέρως πιεστική ανάγκη ανάθεσης και για τα οποία (β) δεν υπήρχε η δυνατότητα λόγω πίεσης χρόνου να εξειδικευθούν περαιτέρω οι τεχνικές προδιαγραφές.
Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 41234