Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιούλιος, 2013

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ορθή επανάληψη (29-07-2013) της Ανοιχτής Πρόσκλησης (16202/26-07-2013) για την Υποβολή Προτάσεων  για την Πράξη: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης της Πρόσκλησης (PDF| 460 KB)

Περισσότερα »

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Μελέτη για τη λειτουργία των ΙΕΚ ως αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης» με κωδικό MIS 451781 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,216 MB)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παρατίθεται ενημέρωση για απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στη  διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου.

Αναγκαία στοιχεία για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου  (PDF | 209 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο της κατανομής για τους Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|147 KB)

To αρχείο της κατανομής για τους Υπολόγους (PDF|137 KB)

 

Aνακοινωνεται η τροποποίηση της ΣΑΕ 0138.

Το αρχείο της τροποποίσης της ΣΑΕ 0138 (PDF|172 KB)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

(18/07/2013) 2η Τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 7 (PDF| 1,68 MB) ΑΠ 8 (PDF| 1,68 MB) ΑΠ 9 (PDF| 1,68 MB)

Περισσότερα »

Με την από 24-5-2013 ανακοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 144 δόθηκε η δυνατότητα στους υποψηφίους για την διατύπωση αντιρρήσεων. Βάσει αυτής, υποβλήθηκαν αιτήματα εξέτασης αντιρρήσεων, τα οποία ανατέθηκαν προς επεξεργασία σε ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 12128/12-6-2013 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων.

 Συνολικά, κατατέθηκαν 20 αιτήματα εξέτασης αντιρρήσεων, εκ των οποίων:

  • Το ένα (1) απορρίφθηκε διότι κατατέθηκε εκπρόθεσμα
  • Τα οκτώ (8) αναφέρονταν στην αξιολόγηση των κριτήριων αποκλεισμού Γ1, Γ4, Ε3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
  • Τα δύο (2) αναφέρονταν στον υπολογισμό της επαύξησης της βαθμολογίας
  • Τα εννέα (9) αναφέρονταν στην αξιολόγηση των βαθμολογούμενων κριτηρίων. Από αυτά τα αιτήματα, τα 6 κατατέθηκαν από προτάσεις με βασική βαθμολογία μικρότερη του 7.

 Η Επιτροπή αξιολόγησε τα αιτήματα και εισηγήθηκε στην Υπηρεσία:

α) Την αποδοχή των οκτώ (8) αιτημάτων που αφορούσαν στην αξιολόγηση των κριτήριων αποκλεισμού καθώς, αφενός για τα κριτήρια  Γ1 και Ε3 οι δομές των ΑΕΙ της χώρας εξασφαλίζουν ήδη την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, των γυναικών, καθώς και ατόμων από οικονομικά ασθενέστερες ή/και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και αφετέρου, η εκπλήρωση του κριτηρίου Γ4 εξασφαλίζεται από την υποχρεωτική προσαρμογή των προϋπολογισμών των προτάσεων στο πλαίσιο των Τ.Δ.Π. που θα υποβληθούν, βάσει των οικονομικών δεδομένων που υπαγορεύει η ΥΠΑΣΥΔ.

β) Την απόρριψη των αιτημάτων που σχετίζονται με την αθροιστική επαύξηση της  βαθμολογίας, δεδομένου ότι απαιτείται η εκπλήρωση και των δύο συνθηκών «δι-ιδρυματικότητας» και «δια-τμηματικότητας» (δύο ή περισσοτέρων τμημάτων σε κάθε ίδρυμα) προκειμένου να εφαρμοστεί αθροιστική επαύξηση. Επίσης, σύμφωνα με την πρόσκληση, η εφαρμογή της επαύξησης της βαθμολογίας έγινε μόνο επί των προτάσεων που συγκέντρωσαν βασική βαθμολογία 7 και άνω.

γ) Την απόρριψη των αιτημάτων που σχετίζονται με την επαναξιολόγηση των βαθμολογούμενων κριτηρίων, καθώς η δυνατότητα επαναβαθμολόγησης δόθηκε μόνο στις περιπτώσεις μεγάλης απόκλισης (πάνω από 3 βαθμούς) των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 602/2-4-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας. Στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκε αυτή η απόκλιση κατά τη διαδικασία της αρχικής αξιολόγησης, υπήρξε αναβαθμολόγηση από τρίτο αξιολογητή.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής, εξέδωσε τις σχετικές αποφάσεις ενημερώνοντας εγγράφως τους ενδιαφερόμενους.

Το αρχείο της ανακοίνωσης  (PDF|122 KB)

Κατόπιν των ανωτέρω, οι λίστες κατάταξης ανακοινώνονται εκ νέου:

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.1 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.2 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.3 – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.4 – ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.5 – ΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.6 – ΧΗΜΕΙΑ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 1.7 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.1 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.2 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.3 – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.5 – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πίνακας κατάταξης θεματικής 2.6 – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

(17/7/2013) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Διαδικασία ένταξης προτάσεων (PDF|109 KB)

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι για τη συμπλήρωση και αποστολή (ηλεκτρονική και έντυπη) του συνημμένου πίνακα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15-07-2013, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι χρηματοδοτήσεις του γ’ τριμήνου και η τροποποίηση των πιστώσεων του γ’ και δ’ τριμήνου 2013. Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 299944 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Α.Π. 4  (PDF|1.226KB)

Ανακοινώνεται η κατανομή χρηματοδότησης για Πράξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ (ΣΑΕ 0908).

To αρχείο της κατανομής του Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (PDF |133KB)

Σελίδα 1 απο 212