Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Φεβρουάριος, 2013

Ανάκληση της Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Παιδαγωγικών Προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού Υλικού και Ανάπτυξης των Υποδομών για τη Ψηφιακή Βάση Γνώσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF| 1.007 KB) Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις του ΕΠΕΔΒΜ για το Α’ τρίμηνο 2013.

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται ο Νόμος 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30.1.2013) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η με αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ/ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13.2.2013) τροποποίηση της με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών με θέμα “Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περισσότερα »

3η τροποποίηση της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

 ΑΠ 1 (PDF| 1,72 ΜB) ΑΠ 2 (PDF| 1,72 ΜB) ΑΠ 3 (PDF| 1,72 ΜB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

 Τροποποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης (Α.Π 19019/10-11-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανωτάτης εκπαίδευσης II –ΜΟΔΙΠ»» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 και 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

 Το αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης(PDF| 162 ΚB) Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

 Τροποποίηση της  Πρόσκλησης  (Α.Π. 9868/22-6-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», κατηγορίας πράξεων «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» για την πράξη «ΜΟΔΙΠ»

Το αρχείο της  Τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF | 166 KB)

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 19127/22-12-09 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 6) για την πράξη «Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)».

Το αρχείο της 4ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|156 KB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης » Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» με κωδικό MIS 374071

Απόφαση ανάκλησης (PDF|1,18 MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 11