Αρχείο Νοέμβριος, 2011

Αναμένονται Προτάσεις

 1η Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. : 16849, Ημερομηνία:  07/10/2011 Πρόσκλησης με τίτλο: «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)»

Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ενιαίου λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ) που συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ). Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η κατανομή χρηματοδότησης της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/-τριών», η οποία συγχρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Δικαιούχος της Πράξης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι νέες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με Δικαιούχους τις Σχολικές Επιτροπές. Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» με κωδικό MIS 299934 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|2.959 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό MIS 299925 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF | 3.364 KB)

Ανακοινώνεται εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με Οδηγίες Εφαρμογής του Άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ τ.Α. 118/24-06-2011). Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωρά στην υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17954/26-10-2011 Πρόσκλησης, με α/α 140,  για υποβολή Προτάσεων  για την κατηγορία πράξης «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεών Αποφοίτων ΑΕΙ», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχετικά με την υπ’αριθ. 140 Πρόσκληση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ έχοντας διαπιστώσει ότι: Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 512345