Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Απρίλιος, 2011

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αναλυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης της κατηγορίας πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ». Αντί της 30ης Απριλίου 2011, ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, ως Στέλεχος αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Έργου «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών». Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΜΟΔΙΠ του Γ.Π.Α.», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού, ήτοι ενός (1) Εξυπηρετητή και τριών (3) Σταθμών Εργασίας. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Γ.Π.Α.», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) στέλεχος μερικής απασχόλησης, αρμόδιο για την δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του ΔΑΣΤΑ (Βάση Δεδομένων και Δικτυακός Τόπος). Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να διενεργήσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προς ανάδειξη αναδόχου για την «παραγωγή και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού» για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Πρόσκληση (Α.Π  5426/21-04-2011) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Αναλυτική αποτύπωση κατάστασης και αξιολόγησης των ΕΠΑΣ εποπτείας άλλων Υπουργείων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης: «ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου».  Η πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

 

Την Τρίτη 3 Μαΐου 2011 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Πανεπιστήμιου Πειραιά ημερίδα παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε τον ιστοχώρο: http://career.unipi.gr/

Η υλοποίηση γίνεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου  «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους προβαίνει σε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συστημάτων». ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικών πακέτων στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας». Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 612345...Τελευταία »