Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Φεβρουάριος, 2011

Ένταξη  της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ1(PDF|180KB)

Ένταξη  της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ2(PDF|439KB)

Σε συνέχεια της έγκρισης του Οδηγού λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το έγγραφο με αριθμ.πρωτ.   2382/25-02-2011, το οποίο αφορά στη διαδικασία υποβολής Αιτημάτων Χρηματοδότησης για το 2011. Περισσότερα »

 (27-02-2014)  1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΑΣΚΤ» και με κωδικό MIS 346780 στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 11 (PDF|1.450 KB)

 

Περισσότερα »

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ4 (PDF| 428 KB)

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 4 (PDF | 211 KB)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  ενδιαφέρεται  για την ανάθεση έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στην Κοζάνη, στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  ενδιαφέρεται  για την ανάθεση έργου σε τρείς (3) εξωτερικούς συνεργάτες (ενός στην Κοζάνη ενός στην Καστοριά και ενός στην Φλώρινα), στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων αυτεπιστασίας του έργου «Κεντρικές δράσεις για την πρακτική άσκηση φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» της Πράξης <<ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ-Αθήνας», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ) και Εθνικών πόρων, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη λειτουργίας της πράξης : «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ-Αθήνας». Περισσότερα »

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 5 (PDF| 229 KB)

Σελίδα 1 απο 812345...Τελευταία »