Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2009

Το σχετικό αρχείο (DOC| 155KB)

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Τροποποίηση Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (DOC|296 ΚΒ) Περισσότερα »

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ)

Ένταξη της Πράξης «Υποτροφίες σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)(Εξάμηνα Κατάρτισης 2008 Α, 2008 Β, 2009 Α)- ΑΠ 4» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (DOC|300 KB) Περισσότερα »

Έληξε: 28/12/2009

Ματαίωση του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ)»

Απόφαση Ματαίωσης (DOC|40 KB)

Το σχετικό αρχείο (DOC | 40KB)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες- οριζόντια δράση.

Α.Π 1 (DOC|455 KB)  Α.Π 2 (DOC|451 KB)  Α.Π 3 (DOC|452 KB)

Έληξε: 21/12/2009

Ματαίωση της με αριθμ πρωτ. 11338/17.07.2009 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το έργο «Σύμβουλος Παροχής Εξειδικευμένων και Τεχνικών Υπηρεσιών υπέρ του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)»

Απόφαση Ματαίωσης (DOC|60 KΒ)

Έληξε: 4/1/2010

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρχείο της Απόφασης Ματαίωσης (DOC|48 KB)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περισσότερα »

Σύνδεσμος με τη σελίδα των Προκηρύξεων

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Ένταξη της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση του συστήματος επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού και των στελεχών της εκπαίδευσης» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15

Σελίδα 1 απο 11