Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάρτιος, 2009

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Ένταξη της Πράξης «∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Λειτουργία-Ανάπτυξη)» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (PDF|475 KB)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην ανακοίνωση δύο ακόμη νέων προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».

Ειδικότερα ανακοινώθηκαν οι προσκλήσεις για τις τρεις κατηγορίες πράξεων ‘’Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)’’, ‘’Γραφεία Διασύνδεσης’’, ‘’Πρακτική Άσκηση’’ και ‘’Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας’’ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000,00 € η κάθε πρόσκληση.
Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην επικαιροποίηση της πρόσκλησης για την πράξη «Ηράκλειτος ΙΙ» της κατηγορίας πράξεων «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013». Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 11