Δυνάμει της υπ’αριθ. πρ. Φ908/Η1606/17-2-1995 ΚΥΑ με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » (ΦΕΚ  τ.Β 112/20-2-1995), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’αριθ υπ’ αριθμ. πρ. 17758 /8-9-2005 ΚΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ τ.Β 112/20-2-1995) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»» (ΦΕΚ  τ. Β1339/ 23-9-2005), ιδρύθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ στον οποίο εντάχθηκε και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των εκάστοτε Προγραμμάτων ΚΠΣ και πλέον του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα προϊστάται πολιτικά Ειδικός Γραμματέας, υπαγόμενος απευθείας στον Υπουργό, ο οποίος φέρει την αρμοδιότητα και την ευθύνη διοίκησης του φορέα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση μετονομασίας (PDF|124KB)