Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ανοίγει το διάλογο με τους πολίτες και για έργα που δύνανται να αποτελέσουν μέρος της στρατηγικής του στόχευσης και βρίσκονται ακόμη σε επίπεδο βασικού σχεδιασμού. Στόχος είναι να υλοποιούνται οι Πράξεις εκείνες των οποίων η σκοπιμότητα και η χρηστικότητα έχει αναδυθεί μέσα από ένα συμμετοχικό και δημοκρατικό περιβάλλον. Η διαβούλευση σε επίπεδο στρατηγικής θα συμβάλει στην άντληση ουσιαστικής γνώσης από τους πολίτες και στην αξιοποίηση του πλούτου καινοτόμων ιδεών. Η συζήτηση για νέες ευκαιρίες, η αναζήτηση αποδεκτών λύσεων και η ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης αποτελούν τον πυρήνα του νέου αυτού πλάνου επικοινωνίας και συνεργασίας με το κοινό.