Αρχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου

Ορισμοί Κοινών Δεικτών ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ/ΠΑΝ

N4314_2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020″

Το νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου

Ο ρόλος του ΕΚΤ τη νέα προγραμματική περίοδο

Παρουσίαση της πρότασης του ΥΠΑΑΝ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) (PDF – 2,96 Mb)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020 (PDF – 1,73 Mb)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (PDF – 1,07 Mb)

Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2014-2020) (PDF – 205,21 Kb)

4η Εγκύκλιος- Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και Παράρτημα Ι

2η Εγκύκλιος Σχεδιασμού για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

1η Εγκύλιος Σχεδιασμού για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020