20.10.2014

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 

Τo ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ινστιτούτο Νεολαίας»  συγχωνεύονται με απορρόφηση- βάσει των διατάξεων της  KYA 127175/H/2011  (ΦΕΚ  2508, τ. Β’/04-11-2011) στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα (άρθρο 1, παρ. 2  ΚΥΑ).

 Σκοπός του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  το οποίο προέρχεται  από μετονομασία του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» (άρθρο 1, παρ. 1 ΚΥΑ ) και εκπληρώνει τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων (άρθρο 2, παρ.2 ), είναι η υλοποίηση δράσεων,  προγραμμάτων και έργων για: α) τη Διά Βίου Μάθηση (N.3879/2010/ΦΕΚ 163, τ.Α’/21-09-2010) , β) τη Νέα Γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη σταδιοδρομία τους και την ανάδειξη και στήριξη της νεανικής  καινοτομίας,  γ)τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα (άρθρο 2, παρ. 1 ΚΥΑ).

Οι αρμοδιότητες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ,  στο οποίο ανατίθεται η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των συγχωνευόμενων φορέων, καθορίζονται βάσει των διατάξεων της ίδιας ΚΥΑ  (άρθρο 2, παρ. 2), μεταξύ των οποίων  συγκαταλέγονται η υλοποίηση έργων και δράσεων για την προώθηση της νεανικής καινοτομίας, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικά η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τη Διά Βίου Μάθηση, η εφαρμογή ειδικών ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, η οργάνωση και ανάπτυξη μεθοδολογίας και συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η δημιουργία των κατάλληλων προδιαγραφών των κτιριακών υποδομών που αφορούν στη μαθητική και φοιτητική στέγαση σε συνάρτηση με τις ανάγκες  και τις συνθήκες κάθε περιοχής και τους κατά τόπους γεωγραφικούς, πληθυσμιακούς, δημογραφικούς και άλλους παράγοντες.

Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συμπορεύονται με το σκοπό του Ν. 3879/2010 που είναι η ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων Διά Βίου Μάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της Διά Βίου Μάθησης με την απασχόληση, η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.  Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη Διά Βίου Μάθηση πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και τα θέματα που αφορούν τις δράσεις Διά Βίου Μάθησης των φορέων του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η άτυπη μάθηση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνον κατά το μέρος που αφορά στην αναγνώριση και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της. 

01.06.2010

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Οι ραγδαίες αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα σηματοδοτούν και  προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής. Η Διά Βίου Μάθηση στοχεύει στην ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και στην αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης. Σε ένα σύγχρονο σύστημα δια βίου μάθησης κυρίαρχη θέση έχει η εκπαίδευση ενηλίκων.

Το ΙΔΕΚΕ ως βασικός δικαιούχος υλοποίησης Δράσεων στον τομέα της διά βίου μάθησης αλλά και στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων εφαρμόζει ευέλικτα προγραμμάτων μάθησης σε ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών πεδίων, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Με την εφαρμογή των προγραμμάτων επίσης, διευρύνεται η μαθησιακή διαδικασία και η παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων.

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ιδρύθηκε με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 4 του Ν. 2327/1995. Σύμφωνα με την τροποποίηση που προέκυψε από το άρθρο 3 του Ν. 2909/2001, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 142 της 31ης/5/02 ως βασικός του σκοπός ορίζεται η τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση.

Ειδικότερα οι σκοποί του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. είναι:

 • Η δημιουργία της κατάλληλης τεχνολογικής και επιστημονικής υποδομής που θα κάνει δυνατή την άρτια και ταχεία υποστήριξη των προγραμμάτων και την υλοποίηση των ενεργειών αρμοδιότητάς του.
 • Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Η επιμόρφωση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά πολυμέσα με την αξιοποίηση του σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • Η εφαρμογή ειδικών ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και η ανάπτυξη μεθοδολογίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προκειμένου να αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση διαφόρων κατηγοριών ενηλίκων.
 • Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Η παραγωγή και διάδοση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το ΙΔΕΚΕ έχει έδρα την Αθήνα και απασχολεί προσωπικό αποσπασμένο από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και προσωπικό με σύμβαση έργου για την υλοποίηση προγραμμάτων.

Οι σημαντικότερες δράσεις του ΙΔΕΚΕ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα αφορούν στην υλοποίηση των εξής έργων:

 • «Αγωγή του Καταναλωτή» (στο πλαίσιο Β’ ΚΠΣ)
 • «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (στο πλαίσιο Β’ & Γ’ ΚΠΣ)
 • «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων » (στο πλαίσιο Γ’ ΚΠΣ)
 • «Συμβουλευτική Γονέων» (στο πλαίσιο Γ’ ΚΠΣ)
 • Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων (εθνικοί πόροι)
 • Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» (εθνικοί πόροι)
 • Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε Εργαζόμενους Μετανάστες (στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ II)
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες (στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ II)
 • Αγωγή Υγείας (εθνικοί πόροι)
 • Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας (στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
 • Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσηςι στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ II)

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προβλέπεται να αναπτυχθούν και υλοποιηθούν δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) όπως:

 • «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»
 • «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων»
 • «Συμβουλευτική Γονέων»
 • Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες (ΉΡΩΝ 2)
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση της ΓΓΔΒΜ

http://www.gsae.edu.gr/

http://www.ideke.edu.gr/default.asp

http://www.keeenap.gr/keeenap/