Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υλοποιώντας τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτεί έργα που αφορούν στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του διαδραστικού πίνακα, την αποτελεσματική εμπέδωση της διδακτέας ύλης από τους μαθητές, τη συνεργασία με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία, τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική πραγματικότητα, την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα είναι καινοτόμο και περιλαμβάνει: (α) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα όπως: η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων [ήτοι ομαδικές εργασίες, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, «projects», παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, δημόσιες συζητήσεις (debates), εκπαίδευση μέσα απ’ την τέχνη κ.ά.], (β) σύνδεση του σχολείου με τις διαδικασίες της δια βίου μάθησης, (γ) ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης, καθώς και των οριζοντίων ικανοτήτων των μαθητών (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργατικότητα, προγραμματισμός ενεργειών, εξοικείωση με τις τέχνες, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα του «μαθαίνω να μαθαίνω») και (δ) παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στην σχολική τάξη.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνδυάζει όλες τις μεθόδους επιμόρφωσης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) και περιλαμβάνει διαδοχικά σεμινάρια ενώ διασφαλίζεται και η διαρκής υποστήριξη του επιμορφούμενου εκπαιδευτικού, η ενδοσχολική επιμόρφωση και μέθοδοι αυτομόρφωσης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα σχεδιασθεί και ένα πλαίσιο κινήτρων για τον επιμορφούμενο και θα υλοποιηθούν σχετικές δράσεις.

Αρχείο για "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών"

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Καλούνται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών καθώς και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Δικαιούχοι να υποβάλουν προτάσεις έως 31 Μαΐου 2010.
Περισσότερα »

Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της χώρας είναι η νέα δράση που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η Πράξη αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνολογικής εκπαίδευσης και εκτείνεται χρονικά ως τον Απρίλιο του 2013. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η  Τροποποίηση  της  µε  αρ.  πρωτ.  10249/01-07-2009  Πρόσκλησης  µε κωδικό  45  στο  πλαίσιο  της  Κατηγορίας  Πράξης  «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT»

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης (PDF|163 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 8500/09-06-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξεων «Εισαγωγική Επιμόρφωση», για την πράξη με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών 2009-2010»
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 15755/24-07-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 212