Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ92 και τίτλο «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 592 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)