Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ91 και τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών Β κύκλος» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 596 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)