Ένταξη της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5021474 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Απόφαση ένταξης με κωδ. ΟΠΣ 5021474  (PDF|413 KB)