Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ29] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2016-2017»

3η Τροποποίηση (PDF| 752 ΚΒ)

2η Τροποποίηση (PDF| 702 ΚΒ)

1η Τροποποίηση (PDF| 735 ΚΒ)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 821 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)