Ένταξη της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη ΕΥΚΕΚΟ για κλείσιμο 2007-13» με Κωδικό ΟΠΣ 5001436 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

2η τροποποίηση  (PDF| 416 KB)

1η τροποποίηση  (PDF| 414 KB)

Απόφαση Ένταξης 5001436 (ορθή επανάληψη) (PDF| 400 KB)