Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5000884 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης_MIS 5000884 (PDF| 411 KB)

Απόφαση ένταξης 5000884 (PDF| 431 KB)