Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000900

Απόφαση Ένταξης 5000900 (PDF | 400kb)

Τροποποίηση απόφασης ένταξης 5000900 (PDF | 400kb)