Πρόσκληση με κωδ. ΕΔΒΜ14 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανόπαιδων»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 309 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (PDF| 1.694 KB)