Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων στελεχών (απόσπαση).

Αίτηση_ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ

Οδηγίες συμπλήρωσης βιογραφικού

Πρόσκληση Στελέχωσης ΩΗΗΙ4653Ο7-ΨΥΖ

Τυποποιημένο Βιογραφικό

Υπεύθυνση Δήλωση_Συμπληρωμένη

______________________________________________________________________________